Kommunalför-bundet ITSAM har god IT-säkerhet

Kommunalförbundet ITSAM uppfyller god IT-säkerhet i sin verksamhet. IT-säkerheten kan trots det bli ändå bättre inom några områden.

Det är huvudinnehållet i en revisionsrapport som granskat IT-säkerheten hos ITSAM.
Kommunalförbundets förtroendevalda revisorer har gett revisionsföretaget PwC i uppdrag att kontrollera IT-verksamhetens säkerhet för förbundet och i förlängningen för medlemskommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Revisionen har frågat hur förbundets direktion säkrar att verksamheten har en tillfredsställande IT-miljö och om det finns rutiner för att säkra drift och leverans av IT till medlemskommunerna.

Rapportens svar är ja – IT-säkerheten är god. Det finns policyer, riktlinjer och instruktioner som styr IT-säkerheten. Kommunalförbundet har en strukturerad process för att hantera risker. Datahallar och andra lokaler är skyddade mot fysiskt intrång liksom att verksamheten har virusskydd och brandväggar som skydd mot skadliga attacker. ITSAM arbetar strukturerat med riskhanteringen till exempel genom rutiner för hur incidenter hanteras och följs upp.
– Det känns mycket bra att vi har fått godkänt kvitto på IT-säkerheten som vi tillsammans med kommunerna arbetat hårt för att nå fram till, säger förbundsdirektör Susanne Korduner i en kommentar.

Små förbättringar kan göra god IT-säkerhet ändå bättre
Rapporten pekar dock på möjliga förbättringsområden. Det handlar bland annat om att införa årlig genomgång av policyer, riktlinjer och instruktioner inom informationssäkerhetsområdet. Dataskyddsförordningen, som ersätter dagens personuppgiftslag, innebär att mycket arbete måste göras fram till maj 2018, då förordningen träder ikraft.

Kontaktperson
Susanne Korduner Förbundsdirektör Telefon: 0494-197 54
Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa
Tel: 0494 – 197 00, Fax: 0494 – 197 99, Org nr: 222000-2584
I Kommunalförbundet ITSAM ingår kommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög med tillsammans 14 600 användare och 51 000 invånare. Kommunalförbundet arbetar med support, drift och utveckling av IT samt bredbandsutbyggnad.
ITSAM har 50 anställda.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: